Performances 3Ipad乐团演出经历 3

Performance, Ipad Show
Jan. 22, 2011, Big Deal at Shandong TV, night show.


Jan. 22, 2011, Big Deal at Apple Store Music:

Jan. 22, 2011, Big Deal at Dragon TV:


Jan. 22, 2011, Big Deal at CCTV/CNTV

Ipad乐团演出经历
2011年1月22日【大买麦乐团】做客山东电视台2011网络春晚。


2011年1月28日【大买麦乐团】北京Apple Store西单大悦城店新春音乐现场。

2011年1月29日【大买麦乐团】做客东方卫视《中国达人秀》达人春晚。


2011年1月30日【大买麦乐团】CCTV/CNTV中央电视台2011年首届网络春晚。